Европейский университет



Европейский университет

Мала Академія Наук

МАН

Важливим та пріоритетним напрямом діяльності Криворізької філії Європейського університету є наукова робота викладачів та студентів. Її мета – набуття, примноження й оновлення знань, уміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, створювати умови для генерування нових ідей та їх практичної реалізації, а також забезпечення умов для формування особистості майбутнього спеціаліста через створення наукового простору, системи інформаційного і комп'ютерного забезпечення навчального процесу.

Одним із пріоритетних завдань вищого навчального закладу є співпраця зі школами міста та вчителями. Результатом якої є ознайомлення учасників з основами наукової роботи, надання консультацій викладачами кафедр філії та участь юних дослідників у сесійних засіданнях Малої академії наук. Матеріали сесій МАН систематично публікуються у збірниках наукових праць. В останніх із них роботи школярів публікуються разом із роботами студентів та викладачів, що доповідали на наукових регіональних конференціях «Євронаука».

У 2009-2010 році рішенням кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін (протокол №1 від 29.09.2009) було затверджено концептуальні зміни щодо проведення настановчих сесій МАН. Згідно з якими, кожну із них буде присвячено ознайомленню із видатними постатями науки та культури як на місцевому рівні, так і світовому.

Так, уже 30 жовтня у форматі настановної сесії було організовано круглий стіл на тему: «Інтеграція наукових досліджень І.М. Сєченова в контексті європейського та вітчизняного освітнього і наукового просторів». Учасниками настановчої сесії стали вчителі та учні 8-11 класів, які представляли всі школи міста (від Тернівського району до Інгулецького).

Усі бажаючі мають можливість взяти участь у роботі секцій:

 • економіка, менеджмент і право;
 • інформаційні системи та технології;
 • фізико-математичні науки;
 • природничі науки;
 • соціально-гуманітарні;
 • філологічні науки.

За умови участі в сесії видається членський квиток, який робить учасника почесним гостем усіх засідань МАН. Також роботи, які перемагають у конференціях, публікуються в наукових книгах і журналах.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
14 лютого 2015 року
на базі Криворізької філії Європейського університету відбудеться

XX СЕСІЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

Планується робота за такими секціями:

 1. Економіка, менеджмент і право;
 2. Інформаційні системи та технології;
 3. Фізико-математичні науки;
 4. Природничі науки;
 5. Соціально-гуманітарні науки;
 6. Філологічні науки.

Видання матеріалів конференції планується по завершенню її роботи. Для участі в конференції просимо надсилати заявки до 14.11.2011 року:

 1. матеріали українською (російською) мовами обсягом від 6 до 12 повних сторінок у такому оформленні:
  • на аркушах формату А4;
  • ім’я та прізвище автора вгорі справа;
  • назва доповіді посередині рядка;
  • далі подається основний текст;
  • шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал 1,5; відступи: зліва, зверху і знизу – 25 мм, справа – 10 мм;
  • посилання в тексті подавати у квадратних дужках, де перше число є номером у списку літератури, а друге, – номером сторінки [1, 294];
  • через один рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат;
 2. диск із файлом, сформованим у текстовому редакторі MS Word та роздруковану статтю в 1-му примірнику;
 3. заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (авторів).

На початку статті подати анотації українською, російською та англійською мовами (дивитись зразок).

Текст статті має бути оформлений відповідно до Постанови ВАК України №7-05/1 від 15 січня 2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (див. Бюлетень ВАК України – 2003. – №1).

Приймаються до друку лише наукові статті, у яких є такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка проблеми);
 • виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням подальших розвідок у цьому напрямку.

ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У РОБОТІ XX СЕСІЇ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

Прізвище, ім’я та по-батькові учасника (повністю)_______________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я та по-батькові наукового керівника (повністю)____ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Тема роботи:

Назва секції:

Назва навчального закладу:

Контактна адреса (телефон):

Електронна адреса:

Вказати, які технічні засоби потрібні:

Зразок оформлення першої сторінки статті:

Надія Андруська

ВПЛИВ МУЗИКИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

Криворізька філія Європейського університету

У статті визначається вплив музики на формування особистості підлітка. Дослідниця приходить до висновку, що варто виховувати у свідомості підлітка високі естетичні якості не через заперечення його смаків, а шляхом ґрунтовного осмислення змісту, форм та функцій прекрасного.

Ключові слова: музика, музичний стиль, джаз, поп-музика, рок музика, клубна музика.

В статье определяется влияние музыки на формирование личности подростка. Автор приходит к выводу, что в процессе формирования в сознании подростка высоких эстетических качеств, нужно не отрицать его интересы, а путем глубокого исследования их содержания, форм и функций воспитывать чувство прекрасного.

Ключевые слова: музыка, музыкальный стиль, джаз, поп-музыка, рок музыка, клубная музыка.

In the article influence of music on formation of person of teenager is determined. The researcher comes to finding that it is worth bringing up in consciousness of teenager of high aesthetic property not through prohibition of its tastes, and way of solid considering of content, forms and functions of fine.

Key words: music, teenager, musical style, emotions, jazz, turnips, fate, club music, pop-music.

Текст статті

Зразок оформлення бібліографії

Список літератури:

 1. Бех І. Д. Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1 (45). – С. 5-27.
 2. Мукомел С.А. Духовність особистості: історико-семантичний аналіз / С.А. Мукомел // зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Випуск LIX. – Херсон. – 2009. – С.49-54.
 3. Андрущенко В. Духовна сутність освіти / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – № 1. – 2007. – С. 5-10.
 4. Бех І.І. Духовний розвиток особистості: Поступ у незвідане / І.І. Бех // Педагогіка і психологія. – № 1(45). – 2007. – С. 5-27.
 5. Біла книга національної освіти України. Проект [Електронний ресурс] / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремінь. – К., 2009. – 185 с. – Режим доступу. : http // www.ukrain 3000.org. ua / img / forall/ APN.pdf.
 6. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI ст.») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 7. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua