Европейский университетЕвропейский университет

Кафедра економіки та менеджменту

Історія кафедри

Кафедра економіки та менеджменту утворилася в 1997 році. У Криворізькому підрозділі Європейського університету є провідною оскільки готує близько 70% фахівців. До завдання кафедри входить забезпечення навчального процесу, науково-дослідної та методичної роботи з менеджменту та економічних дисциплін для всіх факультетів університету. Наші випускники успішно працюють в банках, страхових компаніях, податкових службах, в системі Пенсійного фонду, в акціонерних компаніях, державних органах управління.

Стратегічні напрями роботи кафедри:

 • вироблення ефективного використання фінансових ресурсів, ціноутворення в господарській діяльності підприємств і організацій регіону, і стратегічних напрямів використання цих інструментів економічними суб'єктами;
 • розвиток у студентів таких якостей як пунктуальність, точність та вміння достовірно відображати всі фінансово-господарські операції в практичній діяльності, контроль за її веденням та прийняття управлінських рішень з метою отримання економічного ефекту;
 • викладання студентам кафедри сучасних концепцій створення та розвитку фінансової системи на рівні країни та компанії, управління фінансовими потоками компаній і банків, адаптованих до сучасних умов, розвиток та ефективна діяльність підприємств усіх форм власності.

МЕТА КАФЕДРИ - підготовка висококваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці, вміють ефективно використовувати отримані знання та практичні навички з основних напрямків фінансової роботи у галузях державних фінансів, фінансів суб'єктів ринку включно з банківськими установами та страховими компаніями.

Менеджери - це професіонали, які творять успіх фірми, корпорації, регіону, країни і самі є успішними та харизматичними лідерами.

Студенти, які навчаються в Університеті, отримують необхідні знання і практичні навички у сфері управління валютно-фінансовими і кредитними відносинами; матеріально-технічного постачання, дистрибуції, надання інформаційних та інших видів послуг, й можуть вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, узгоджувати логістичну, маркетингову і виробничу стратегії системного аналізу й прогнозування розвитку конкуретного середовища, антимонопольної експертизи, економічної конкуренції, захисту інтелектуальної власності, захисту прав споживачів, антимонопольного регулювання, аналізування і планування діяльності організацій; їхня діяльність пов'язана із упровадженням різноманітних інноваційних проектів.

Кафедра готує фахівців:

1. За спеціальністю: «072 Фінанси, банківська справа і страхування, 051 Економіка, 071 Облік та оподаткування»

Випускники університету, що пройшли підготовку на кафедрі за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування», працюють в:

 • фінансових органах держави;
 • системі державних служб (включаючи податкову та казначейську служби);
 • банківській системі;
 • страхових компаніях;
 • фінансових службах корпорацій різного спрямування.

2. За спеціальністю: «073 Менеджмент» (за спеціалізаціями: Менеджмент організацій охорони здоров'я, менеджмент організацій і адміністрування, зовнішньоекономічної діяльності, туризму, готельно-ресторанного бізнесу, логістика. «075 Маркетинг», «101 Екологія»)

Функції фахівців:

 • Розробка поточного та перспективного планування роботи підприємств та організацій, здійснення контролю часу та якості робіт;
 • Організація роботи персоналу: підбір кадрів, постановка завдань, розподіл посадових обов'язків, контроль ефективності та раціонального використання трудових і матеріальних ресурсів підприємства;
 • Оцінка внутрішніх ресурсних можливостей та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності роботи з метою задоволення потреб населення, що користується продукцією або послугами підприємств чи організацій;
 • Розробка іміджу організації.

Фахівці займають посади середнього та старшого ланки керуючого персоналу, здійснюють управління підприємствами або окремими структурними підрозділами та організаціями різних видів діяльності та форм власності.

3. За спеціальністю «Менеджмент організацій охорони здоров’я»:

 • Проведення маркетингових досліджень та розробка ринкових стратегій підприємства охорони здоров’я;
 • Прийняття інвестиційних рішень, розробка стратегії, тактики і технології залучення інвесторів;
 • Вивчення та виявлення нових ринків збуту;
 • Організація переговорів та укладання контрактів з партнерами, у тому числі і за кордоном.

Фахівці займають посади середнього та старшого ланки керуючого персоналу в структурних підрозділах підприємств охорони здоров'я всіх форм власності.

Можливі професії після закінчення навчання:

 • Керівник підприємств різних сфер діяльності;
 • Керівник підрозділів в оптовій та роздрібній торговлі;
 • Менеджер з питань комерційної діяльності та управління;
 • Менеджер з питань економічної, маркетингової, фінансової діяльності;
 • Брокер з купівлі-продажу товарів;
 • Фахівець з ресторанної справи;
 • Адміністратор готелю;
 • Менеджер туристичної фірми;
 • Менеджер з організації охорони здоров'я.

Науково-дослідні напрями

1. Сучасні питання макроекономічного регулювання та фінансів.

Досліди:

 • питань бюджетного планування на рівні області;
 • проблем взаємозв'язку бюджетів місцевого та державного рівнів;
 • проблем формування прибуткової частини бюджету та ін.

2. Проблеми реформування податкової системи.

Досліди:

 • теорії податків;
 • оподаткування юридичних і фізичних осіб;
 • податкового обліку, контролю та звітності.

3. Проблеми страхування в Україні.

Досліди:

 • соціально-економічного змісту страхового ринку;
 • організації обліку в страхових компаніях і шляхи його вдосконалення;
 • проблем медичного страхування.

4. Проблеми розвитку фінансового ринку та ринку нерухомості.

Досліди:

 • стану фінансового ринку та ринку нерухомості;
 • розвитку державних цінних паперів;
 • корпоративних цінних паперів;
 • фінансових проблем ринку нерухомості.

5. Проблема вдосконалення та управлінського обліку, як реальних джерел підвищення ефективності виробництва.

Досліди:

 • управлінський облік - теорія і реальність;
 • вдосконалення бухгалтерської звітності як достовірне відображення господарсько-фінансової діяльності підприємства;
 • взаємин податкової та фінансової політики підприємств для реального відображення результатів їх діяльності.

Наукові напрямки:

 • Створення інноваційної геотехнології організації виробництва залізорудних суперконцентратів для порошкової металургії;
 • Організація технології управління процесами поділу та утилізації твердих побутових відходів урбозон;
 • Організація виробництва і використання карбонадних порід і відходів камнепилення в промисловості будівельних матеріалів;
 • Електрогідравлічні методи в промисловості будівельних матеріалів;
 • Охорона праці і здоров'я населення Криворіжжя в ринкових умовах;
 • Менеджмент екологічного контролю;
 • Управління впливом екологічних факторів промислового Криворізького регіону на стан здоров'я населення;
 • Розробка раціональних технологічних схем збагачення і переробки руд чорних металів з отриманням високоякісних концентратів;
 • Переробка та утилізація відходів гірничо-збагачувального і металургійного комплексів;
 • Методика викладання менеджменту та бізнес-дисциплін;
 • Організація та управління промисловістю і менеджмент інноваційних проектів.

Науково-дослідна робота

Основною метою організаційної та науково-дослідної роботи кафедри є забезпечення змісту навчання, якщо відповідає вимогам Державних стандартів вищої освіти і потребам регіональної економіки, впровадження прогресивних форм, методів та технологій навчання, котрі дозволяють якісно здійснювати освітній процес з оптимальними витратами матеріальних, фінансових коштів та інтелектуальних ресурсів тих, які навчаються.

Викладачі кафедри працюють над написанням і публікацією наукових праць в галузі фінансів, економіки, моделювання економічних процесів.

Науково-методична література

Інший важливий напрям навчально-методичної роботи - це наповнення навчального процесу навчально-методичними матеріалами, які забезпечують ефективність роботи студентів та викладачів. Само собою зрозуміло, що відкриття підготовки з кожної нової спеціальності або спеціалізації вимагає поповнення фонду навчально-методичної літератури при приблизному середньому співвідношенні кількості навчальних дисциплін, які вводяться, і найменувань навчально-методичної літератури 1:10. Крім цього в останні роки дуже велика увага приділяється новим формам та видам навчально-методичних матеріалів і новим їх видів. Так, комп'ютеризація навчального процесу та розширення використання Інтернет-технологій сприяла розміщенню навчально-методичних матеріалів (посібників, конспектів лекцій і т.д.) на електронних носіях інформації, створенню спеціальних видів електронних підручників, навчальних і контролюючих програм. Істотно зріс обсяг навчально-методичної роботи, пов'язаної зі створенням інформаційних баз даних і розробкою комп'ютерних програм для вирішення професійних завдань. Усе більш ширше застосувується в навчальному процесі метод контролю знань тестування, як в традиційній формі, так із використанням комп'ютерної техніки. Розробка тестових завдань, їх статистична оцінка та атестація становлять великий обсяг навчально-методичної роботи викладацького колективу кафедри.

Співдружність

Кафедра підтримує зв'язки з:

 • Дніпропетровської державної медичної академією
 • КП Національної Спілки Архітекторів України
 • Криворізьким технічним університетом

Рекомендуємо відвідати електронну бібліотеку Європейського університету, де розміщені всі наші навчально-методичні розробки з економічних дисциплін.