Европейский университетЕвропейский университет

“Євронаука-2015"

Протягом 12 років на базі Криворізької філії проводиться науко-практична конференція «Євронаука», котра передбачає єдність цілей і напрямів навчальної, наукової та виховної роботи закладу. Участь студентів та викладачів вузу, міста, регіону й області в цілому встановлює та забезпечує тісний зв'язок як із науково-дослідною діяльністю, що проводиться вищим навчальним закладом, так і з громадською.

Основну роль в організації науково-дослідної роботи студентів відіграють кафедри вищого навчального закладу. Вони розробляють форми науково-дослідної роботи в межах навчального процесу і поза ним.

За результатами проведеної конференції готується збірник наукових праць, котрий засвідчує коло актуальних проблем на даному етапі дослідження й основні досягнення на ниві науки.


Криворізька філія
ПВНЗ «Європейський університет»
Криворізький державний педагогічний університет
Науково-дослідна лабораторія “Духовність літератури”

28 вересня 2015року

на базі Криворізької філії Європейського університету відбудеться

Міжвузівська науково-практична конференція

“Євронаука-2015:
(«Актуальні проблеми розвитку сучасної науки»)

Планується робота за такими секціями:

 1. Економіка, менеджмент і право
 2. Інформаційні системи та технології
 3. Фізико-математичні науки
 4. Природничі науки
 5. Соціально-гуманітарні науки
 6. Філологічні науки

Видання матеріалів конференції планується по завершенню її роботи

Просимо надсилати матеріали українською (російською) мовами обсягом від 6 до 15 повних сторінок у такому оформленні:

- на аркушах формату А4;

- ім’я та прізвище автора вгорі справа;

- назва доповіді посередині рядка;

- далі подається основний текст;

- шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал 1,5; відступи: зліва, зверху і знизу – 25 мм, справа – 10 мм;

- посилання в тексті подавати у квадратних дужках, де перше число є номером у списку літератури, а друге, – номером сторінки [1, 294];

- через один рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат за зразком (наприклад):

Список літератури:

1. Бех І. Д. Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1 (45). – С. 5-27.

2. Мукомел С.А. Духовність особистості: історико-семантичний аналіз / С.А. Мукомел // зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Випуск LIX. – Херсон. – 2009. – С.49-54.

Статті подаються в 1-му примірнику, що супроводжуються диском із файлом, сформованим у текстовому редакторі MS Word.

Після бібліографії подати анотації українською, російською та англійською мовами.

Текст статті має бути оформлений відповідно до Постанови ВАК України №7-05/1 від 15 січня 2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (див. Бюлетень ВАК України – 2003. – №1).

Приймаються до друку лише наукові статті, у яких є такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

- формулювання цілей статті (постановка проблеми);

- виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням подальших розвідок у цьому напрямку.

Видання матеріалів конференції здійснюється за кошти авторів. Оргвнесок – 70 грн.

Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Оплата проїзду за рахунок учасників.

(Примітка. Заявки подаються обов’язково, незалежно від присутності (чи відсутності) учасника на конференції. Статті будуть розміщені у збірнику незалежно від присутності (чи відсутності) учасника на конференції.

Матеріали та заявку просимо подати не пізніше 15 вересня 2015 року за адресою: 50000, , м. Кривий Ріг, вул. Леніна 55, Криворізька філія Європейського університету, кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, Макаровій Тетяні Михайлівні.

Контактний телефон: 0937516122 (Макарова Тетяна Михайлівна)
(0564)404-34-35, (0564)404-48-47- деканат

Електронна адреса: makarova.vivat@gmail.com


Заявка

на участь у Міжвузівській науково-практичній конференції

«Євронаука-2015»:

Прізвище, ім’я та по-батькові учасника (повністю)_______________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я та по-батькові наукового керівника (повністю)____ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Тема роботи:

Назва секції:

Назва навчального закладу:

Контактна адреса (телефон):

Електронна адреса:

Вказати, які технічні засоби потрібні:

Зразок оформлення першої сторінки статті:

Надія Андруська

ВПЛИВ МУЗИКИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

Криворізька філія Європейського університету

У статті визначається вплив музики на формування особистості підлітка. Дослідниця приходить до висновку, що варто виховувати у свідомості підлітка високі естетичні якості не через заперечення його смаків, а шляхом ґрунтовного осмислення змісту, форм та функцій прекрасного.

Ключові слова: музика, музичний стиль, джаз, поп-музика, рок музика, клубна музика.

В статье определяется влияние музыки на формирование личности подростка. Автор приходит к выводу, что в процессе формирования в сознании подростка высоких эстетических качеств, нужно не отрицать его интересы, а путем глубокого исследования их содержания, форм и функций воспитывать чувство прекрасного.

Ключевые слова: музыка, музыкальный стиль, джаз, поп-музыка, рок музыка, клубная музыка.

In the article influence of music on formation of person of teenager is determined. The researcher comes to finding that it is worth bringing up in consciousness of teenager of high aesthetic property not through prohibition of its tastes, and way of solid considering of content, forms and functions of fine.

Key words: music, teenager, musical style, emotions, jazz, turnips, fate, club music, pop-music.

Текст статті

Зразок оформлення бібліографії

Список літератури:

 1. Бех І. Д. Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1 (45). – С. 5-27.
 2. Мукомел С.А. Духовність особистості: історико-семантичний аналіз / С.А. Мукомел // зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Випуск LIX. – Херсон. – 2009. – С.49-54.
 3. Андрущенко В. Духовна сутність освіти / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – № 1. – 2007. – С. 5-10.
 4. Бех І.І. Духовний розвиток особистості: Поступ у незвідане / І.І. Бех // Педагогіка і психологія. – № 1(45). – 2007. – С. 5-27.
 5. Біла книга національної освіти України. Проект [Електронний ресурс] / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремінь. – К., 2009. – 185 с. – Режим доступу. : http // www.ukrain 3000.org. ua / img / forall/ APN.pdf.
 6. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI ст.») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 7. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua